Regulamin sklepu internetowego

§ 1

1. Sklep internetowy Polsilver dostępny pod adresem internetowym ​https://www.polsilver.pl/ prowadzony jest przez Sławomira Maciejewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą SŁAWOMIR MACIEJEWSKI PHARMACIA COSMETIC, ul. Tkacka 57/2, 54-138 Wrocław, NIP 8940081375.
2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2

Definicje
1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2. Sprzedawca – SŁAWOMIR MACIEJEWSKI PHARMACIA COSMETIC, ul. Tkacka 57/2, 54-138 Wrocław, NIP 8940081375.
3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://www.polsilver.pl
6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

15. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.koralann.pl umożliwiający korzystanie z usług elektronicznych.

§ 3

Kontakt ze Sklepem
1. Adres Sprzedawcy: SŁAWOMIR MACIEJEWSKI PHARMACIA COSMETIC, ul. Tkacka 57/2, 54-138 Wrocław
2. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@polsilver.pl
3. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy ​ 05 1090 1522 0000 0001 0129 9979
4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów podanych w niniejszym paragrafie.

§ 4

Usługi elektroniczne

 1. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu świadczy na rzecz Klientów następujące usługi elektroniczne: konto, Formularz zamówienia, Formularz zwrotu.
 2. Klient obowiązany jest do:
 3. korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Regulaminu;
 4. korzystania ze Sklepu zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich;
 5. niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym;
 6. korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowanie;
 7. korzystania z treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
 8. wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 9. Klient przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z ryzykiem. Sprzedawca informuje, iż do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą: złośliwe oprogramowanie (ang. malware), programy szpiegujące (ang. spyware), spam, wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) poprzez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (ang. phishing), włamania do systemu teleinformatycznego Klienta z użyciem m.in. narzędzi hackerskich.
 10. Sprzedawca wskazuje, iż ochronę przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną zapewnić mogą m.in.: program antywirusowy, włączona zapora sieciowa (ang. firewall), regularne całościowe skany systemu programem antywirusowym i antymalware, szyfrowanie transmisji danych, używanie systemu i aplikacji pochodzących z legalnych źródeł.
 11. Aktualne informacje o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usług elektronicznych świadczonych przez Sprzedawcę, wprowadzanych do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient (pliki cookies), zawarte są w postanowieniach dotyczących plików cookies.
  6. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
  a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
  b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  c. włączona obsługa plików cookies,,
  d. zainstalowany program FlashPlayer.

§ 5

Informacje ogólne
1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.
4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
5. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

6. Sprzedawca zastrzega, iż nie wszystkie z projektów, na podstawie których wykonane zostały Produkty dostępne w asortymencie Sklepu, są projektami autorskimi Sprzedawcy.

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie
1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, hasło dostępu oraz potwierdzenie zapoznania się i zaakceptowanie Regulaminu Sklepu.
2. Sprzedawca na podany w Formularzu rejestracji adres poczty elektronicznej przesyła Klientowi wiadomość potwierdzającą utworzenie przez niego Konta. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

 1. Konto umożliwia zalogowanym Klientom podgląd statusu realizacji Zamówienia, dostęp do historii zakupów Klienta oraz zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta.
  4. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
  4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7

Zasady składania Zamówienia

 1. Klient może dokonać zakupu Produktu znajdującego się w asortymencie Sklepu poprzez złożenie Zamówienia. Zamówienia mogą być składane dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu przez stronę internetową Sklepu Internetowego.
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia jest zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja poprzez zaznaczenie odpowiednich pól przed finalizacją Zamówienia. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu w wersji obowiązującej w dniu złożenia przez niego Zamówienia.
 3. Korzystanie z Formularza zamówienia rozpoczyna się z chwilą dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem.
  4. W celu złożenia Zamówienia należy:
  a. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie) ;
  b. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;
  c. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
  d. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie wymaganych danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
  e. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail.
  f. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności,
  opłacić zamówienie w określonym terminie.

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności
1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu: integracje z kurierami za pomocą portalu furgonetka.pl
2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności: płatność przelewem na konto Sprzedawcy, płatności elektroniczne, płatność kartą płatniczą.

 1. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą realizowane są za pośrednictwem serwisu www.cashbill.pl

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży
1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu oraz potwierdzenia otrzymania zamówienia i jego przyjęcia do realizacji przez Sprzedawcę, zgodnie z ust. 2 poniżej.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
3. W przypadku wyboru przez Klienta:
a. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane. Klient nie ponosi kosztów związanych z anulowaniem Zamówienia.
4. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób: od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
7. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.
8. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:
a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
9. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
10. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy
1. Konsument może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty poprzez przesłanie oświadczenia na adres Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
7. Skutki odstąpienia od Umowy:
a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
d. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
e. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni kalendarzowych.
f. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
g. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
9. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w szczególności w odniesieniu do Umowy:
a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
b. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
c. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
d. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

§ 11

Reklamacja i gwarancja
1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi zawarte w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w § 3 Regulaminu adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnianego przez Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu.
5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, a także dane kontaktowe składającego reklamację w celu ułatwienia i przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę.

 1. Klientowi na podstawie art. 560 i następne kodeksu cywilnego przysługują następujące uprawnienia:
 2. odstąpienie od Umowy lub obniżenie ceny Produktu, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Towar na wolny od wad albo wadę usunie, albo
 3. żądanie wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady.8. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
  9. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres
  Agnieszka Kurczab, ul. Krzywoustego 13/19, 51-165 Wrocław.
  10. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 1. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

§ 13

Dane osobowe w Sklepie internetowym
1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży (podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), w celu wykonania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa (podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym (podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na promocji usług Administratora i prowadzonej przez niego działalności).
3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
4. Klient w przypadkach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych ma prawo do: dostępu do treści swoich danych, żądania sprostowania danych osobowych, żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. W przypadku zawarcia i wykonywania umowy Administrator przetwarza tylko te dane bez których umowa nie może zostać wykonana. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 1. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych Klientów do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, poza sytuacjami w których następuje to na wniosek Klienta.
 2. Dane osobowe Klientów będą przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym archiwalnych. Bez względu na powyższe postanowienia, przechowywanie danych w zakresie, w którym pozwalają na to przepisy obowiązującego prawa, kończy się w momencie, gdy Klient tego zażąda.
 3. W oparciu o przetwarzane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych Klientów, w tym dane osobowe Klientów nie będą podlegały profilowaniu.

§ 14

Postanowienia końcowe
1. Regulamin obowiązuje od dnia 01.05.2023 r.

2. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

3. W trakcie realizacji Zamówienia Klienta obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu Zamówienia.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa– w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Sklepu stosownej informacji oraz – w przypadku zarejestrowanych Klientów – poprzez wiadomość e-mail, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

6. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu może zostać złożona przez Klienta w szczególności na adresy wskazane w § 3 Regulaminu.
7. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/